http://www.tcrc.edu.tw/
chihsiang@nchu.edu.tw
首頁
 
單位名稱

台中區網中心
台中區網中心網址 www.tcrc.edu.tw
台中區網中心100年度執行運作績效網址: www.tcrc.edu.tw/tcrc100/index.html
一百年度區網中心執行運作成效 簡報檔
區網中心年終審查檢視項目說明表 檔案下載


 
Copyright (c) 2010 TCRC All rights reserved. (Tel) 04-22840306 ext 727 (Fax) 0422871774